Podsumowanie działań profilaktyczno-prewencyjnych pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo w....Wakacje"

Działania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje” zintegrowane są z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiak.

Podjęcie stosownych inicjatyw w ramach tych działań, corocznie zalecane jest jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, ze wskazaniem na zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używania alkoholu i narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy”) oraz innych niepożądanych zdarzeń z udziałem młodych ludzi (np. żebractwo, ucieczki z domów). Na szczeblu wojewódzkim działania te polegają głównie na:

 • kontroli stanu technicznego autobusów, autokarów oraz pojazdów przewożących dzieci i młodzież,
 • kontroli trzeźwości, stanu psychofizycznego, uprawnień, kwalifikacji itp. zawodowych kierowców wykonujących przewozy wakacyjne,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku i miejsc atrakcyjnych turystycznie,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i samochodowej, na dworcach, stacjach kolejowych, autobusowych oraz na szlakach komunikacyjnych, w szczególności pod kątem przeciwdziałania zjawisku narkomanii i alkoholizmu zwłaszcza małoletnich, pedofilii, a także przestępstw tj.: rozbój i kradzież,
 • monitoringu odpowiedniego oznakowania akwenów oraz kontroli kąpielisk, placów i miejsc do zabawy znajdujących się w ich pobliżu, a także monitoringu tzw. „dzikich kąpielisk”,
 • kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych w bazach wypoczynkowych, w szczególności w miejscach pobytu dzieci i młodzieży,
 • kontroli miejsc wypoczynku pod względem stanu technicznego i sanitarnego,
 • wzmożonej kontroli rejonów przygranicznych i przejść granicznych w zakresie przestrzegania prawa oraz pod kątem zakazu sprzedaży małoletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych,
 • kontroli miejsc gromadzenia się nieletnich pod kątem zagrożenia narkomanią, alkoholizmem lub innymi patologiami,
 • wzmożonych patrolach i interwencjach służb mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przestępczością pospolitą (zakłócenie porządku publicznego, wybryki grup młodzieżowych, wandalizm, agresja słowna),
 • przeprowadzeniu kontroli placówek, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, placów zabaw, boisk, miejsc masowej rozrywki, obiektów użyteczności publicznej itp.,
 • kontrolowaniu miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim,
 • kontrolowaniu miejsc zagrożonych zjawiskiem prostytucji lub seksualnego wykorzystywania osób małoletnich (parki, dworce PKS i PKP, tereny przydrożne),
 • organizacji sezonowych posterunków Policji,
 • organizowaniu pogadanek, spotkań, konkursów, prelekcji na temat bezpieczeństwa zarówno przed wakacjami i w trakcie wakacji,
 • prowadzeniu akcji informacyjno – promocyjnych w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wakacji w lokalnych mediach.

W załacznikach znajdują się  podsumowania działań profilaktyczno-prewencyjnych pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo w....Wakacje" z roku 2016 i 2017.

do góry