RODO

Karta informacyjna – Projekty przesyłane w ramach naboru do "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
, zwanego dalej RODO, informuję, jak poniżej:

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Ministrem SWiA, z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt do nas: 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 22 36 140 70

fax 22  845 18 20

Minister SWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: iod@mswia.gov.pl

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyłonienia projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie zgodnie z zasadami programu „Razem bezpieczniej”.

Pani/Pana dane osobowe Minister SWiA pozyskał od właściwego wojewody jako podmiotu właściwego do koordynowania Programu na terenie województwa zgodnie z punktem 6 załącznika do Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie "Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi punkt 6 załącznika do Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania oceny zgłoszonego do udziału projektu.

W stosunku do Ministra SWiA jako administratora Pani / Pana danych osobowych Przysługuje Pani / Panu prawo:

  1. żądania dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach opisanych w art. 17 oraz art. 18 RODO,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO,
  5. prawo przenoszenia danych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w razie niepodania swoich danych, zgłoszony do dofinansowania projekt nie będzie podlegał ocenie.

do góry