Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka (I, II i III edycja)

Przyjęty Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 167) Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020 (III edycja), zwany dalej „Programem”, jest kontynuacją Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (II edycja) oraz Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015” (I edycja).

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koordynacja Programu odbywa się przy pomocy Międzyresortowego Zespołu ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, powołanego Zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 282).

Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej (jednostki samorządu terytorialnego) i z organizacjami pozarządowymi, w zakresie głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który realizowany jest przez cztery cele szczegółowe:

• Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

• Bezpieczne przejścia dla pieszych,

• Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

• Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach Programu wspierane są przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii, ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz poprawiające infrastrukturę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Działania z tego zakresu prowadzone są w gminach i powiatach na terenie całego kraju (zgodnie z założeniami udział jednostek samorządu terytorialnego odbywa się na zasadzie dobrowolności). Realizacja projektów poprzedzana jest diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary (cele szczegółowe) Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, są weryfikowane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniają kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Cele szczegółowe Programu finansowane są w ramach dotacji i realizowane przez:

1)     jednostki samorządu terytorialnego (jst), które zawarły z wojewodą porozumienia administracyjne,

2)     organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawarły z wojewodą umowy cywilnoprawne.

 

 

 

 

 

Nawigacja

do góry