„Nasza szkoła jest bezpieczna”

Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel. Podstawową funkcją wychowawczą szkoły jest wychowanie społeczne, czyli kształtowanie kulturowe ucznia wedle norm etycznych, obowiązujących w danym społeczeństwie. Problem wychowania zawiera w sobie składnik nauczania, opieki i profilaktyki. Rzetelnie realizowane wychowanie zawiera w sobie profilaktykę, gdyż zapobiega potencjalnym błędom wypaczającym funkcjonowanie młodego człowieka w życiu, a tym samym pozwala na jego realizowanie się w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Z ko­lei opieka koncentruje się na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa i zaspokojeniu jego potrzeb duchowych, psychicznych oraz fizycznych . Szkoła to również miejsce odpoczynku, tajemniczego uroku, spokoju, gwarantujące wolność, oraz czas spędzony całkowicie zgodnie z upodobaniami, poświęcony tym zajęciom, które sprawiają mu przyjemność oraz wywołują spontaniczną radość.

Projekt „Nasza szkoła jest bezpieczna” opiera się na przeprowadzeniu kunkursu, który wyłoni  placówki oświatowe wyróżniające się wyjątkową aktywnością w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w szkole. Jedocześnie proejkt stanowi próbę scementowania możliwie jak największej liczby elementów mających wpływ na realne podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole, ograniczenie przestępczości pospolitej, eliminację przypadków zakłóceń ładu i porządku publicznego 

do góry