„Bezpieczny Bytom”

Celem działania programu są zauważalne zmiany w zakresie zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego. Od początku powstania programu „Bezpieczny Bytom” jego ideą jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na pewne płaszczyzny.

Analizując dotychczasowe efekty realizowanego od 2000 r. programu stwierdzono satysfakcjonujące wyniki. Nadal pozostaje jednak wiele zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, które wymagają kontynuowania systemowej współpracy. 

Powinna ona skupiać się nad:

  • spełnianiem oczekiwań mieszkańców dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście,
  • przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich,
  • przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
  • zdecydowanym zwalczaniem zjawiska narkomanii,
  • przeciwdziałaniem przemocy,
  • skutecznym przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu,
  • dążeniem do poprawy porządku i czystości w miejscach publicznych,
  • zapewnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzeniem przygotowań na wypadek wystąpienia zagrożeń kryzysowych,
  • podniesieniem świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz    zasad właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Nadrzędnym celem zaprezentowanego Programu jest w szczególności zaktywizowanie wszystkich podmiotów miejskich do ścisłej współpracy w ramach wymienionych w nim działań.

Program ukazuje również, jak wiele zadań z zakresu bezpieczeństwa jest ustawowym oraz statutowym obowiązkiem całego szeregu służb, wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek miejskich. Tym samym proponuje się, aby w przypadkach uzasadnionych oraz uprawnionych funkcjonowała zasada wymiany informacji o prowadzonych lub podejmowanych działaniach, co pozwoli na właściwą koordynację oraz zminimalizuje rozproszenie sił i środków.

Pliki do pobrania

do góry