"Jeśli nadejdzie przemoc..."

Projekt opierał się na zrealizowaniu filmu profilaktyczno – edukacyjnego i uznanie go jako alternatywne narzędzie prowadzenia działań wychowawczych.

Film wyprodukowany został przez Gimnazjum nr 18 w Lublinie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie w grudniu 2005 roku. Stanowił on odpowiedź na zgłaszane podczas Konferencji Dyrektorów szkół dzielnicy Wieniawa coraz częstsze akty kradzieży mienia wśród uczniów oraz akty agresji fizycznej między uczniami okolicznych szkół.

Zagadnienia i problemy związane z agresją i przemocą są zjawiskami częstymi w życiu uczniów. Dlatego też film profilaktyczno - edukacyjny „Jeśli nadejdzie przemoc..." ma za zadanie zapobiegać, poprzez ukazanie mechanizmu powstawania sytuacji niebezpiecznych, eskalacji tych zjawisk.

Dzięki podjęciu pracy nad nakręceniem filmu profilaktyczne - prewencyjnego udało się zrealizować cele projektu tj.

  • uświadomienie zagrożeń życia codziennego wynikających z nadużywania alkoholu oraz niedostatecznego zabezpieczenia własnego mienia,
  • zapoznanie młodzieży z przyczynami prowadzącymi do powstawania zjawiska przemocy oraz kradzieży mienia,
  • kształtowanie u młodzieży postaw protrzeźwościowych i proobywatelskich, ukazanie i sposobów unikania sytuacji niebezpiecznych, a także wskazanie właściwych postaw po zaistnieniu zdarzenia.
do góry