Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka (I, II i III edycja) - POPRZEDNIE EDYCJE -


Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka (I, II i III edycja)

Od 2007 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań profilaktyczno - prewencyjnych, koordynowało Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007-2015, przyjęty Uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r., który miał na celu wspieranie realizacji ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program „Razem bezpieczniej” był pierwszym rządowym programem, którego głównym celem była aktywizacja i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W budżecie państwa na lata 2007-2015, w ramach rezerwy celowej na realizację Programu, corocznie zabezpieczona została kwota 3 000 000 zł na aktywizację społeczności lokalnych poprzez dofinansowanie projektów realizowanych na poziomie lokalnym przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Podczas dziewięcioletniej realizacji programu „Razem bezpieczniej” od 2007 do 2015 r. przyznano dofinansowanie dla projektów realizowanych w 7 obszarach:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 2. Bezpieczeństwo w szkole,
 3. Przemoc w rodzinie,
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 5. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
 6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
 7. Ochrona dziedzictwa narodowego.

Projekty realizowane były na poziomie lokalnym w partnerstwie wielu podmiotów oraz miały na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

W okresie od 2007 do 2015 r. przyznano dofinansowanie łącznie dla 397 projektów na kwotę blisko 27 000 000 zł.

Kontynuacją pierwszej edycji Programu był przyjęty uchwałą nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Realizacja Programu pozwoliła na podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, a także budowanie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie. Program określał trzy cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Roczne nakłady na realizację programu z budżetu państwa w latach 2016-2017 wyniosły odpowiednio 3 350 000 zł w 2016 r. i 5 350 000 zł w 2017 r.

W 2016 r. do MSWiA wpłynęło 141 projektów, natomiast dofinasowanie otrzymało 52 projekty na łączną kwotę 2 993 085 zł. Natomiast w 2017 r. do MSWiA wpłynęło 231 projektów, a do dofinansowania zakwalifikowało się 99 projektów. W 2017 r. program po raz pierwszy objął swoim zasięgiem modernizację przejść dla pieszych w miejscach szczególnie uczęszczanych na danym terenie. Dofinansowanie na ten cel otrzymało 31 projektów, w wyniku czego do końca roku zmodernizowano 165 przejść.

Trzecia edycja Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 przyjęta uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2018 r. była realizowana przez cztery cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
 4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach Programu wspierane były przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii, ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz poprawiające infrastrukturę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Podział środków na poszczególne lata realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 przedstawiał się następująco:

•   2018 r. – 6 350 000 zł (z Urzędów Wojewódzkich wpłynęło 268 projektów, dofinansowano 105 projektów),

•   2019 r. – 6 350 000 zł  (z Urzędów Wojewódzkich wpłynęło 319 projektów, dofinansowano 104 projekty),

•   2020 r. – 6 350 000 zł (z Urzędów Wojewódzkich wpłynęło 314 projektów, dofinansowano 68 projektów).

Należy wskazać, że w 2020 r., w związku z założeniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażonymi w exposé Prezesa Rady Ministrów, przeznaczono całą kwotę rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczoną na realizację Programu na dofinansowanie projektów lokalnych realizujących cel szczegółowy nr 2 Programu, tj. Bezpieczne przejścia dla pieszych.

Podsumowując kolejne edycje Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, z perspektywy 13 lat, można stwierdzić, że dzięki realizacji projektów, dofinansowanych w ramach ogłaszanych co roku konkursów (naborów), udało się zainicjować współpracę lokalnych podmiotów, które przygotowując wspólne przedsięwzięcia wypracowały rozwiązania, mające na celu poprawę różnych aspektów bezpieczeństwa na swoim terenie.

do góry