Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Uczestnicy programu -


Uczestnicy programu

Podmioty odpowiedzialne za realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017”

Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga systemowego podejścia, pozwalającego na efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich organów, instytucji, służb posiadających ustawowe kompetencje do realizowania działań w tym zakresie na każdym szczeblu.

 

Tabela nr 1. Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Nr

działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

1.1

wewnętrznych

minister właściwy do spraw administracji publicznej,

wojewodowie, Policja, Żandarmeria Wojskowa, jst, organizacje pozarządowe

1.2

transportu,

zagospodarowania przestrzennego

 

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, informatyzacji, kultury fizycznej, rodziny, administracji publicznej,

wojewodowie, Policja , jst, organizacje pozarządowe

1.3

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, administracji publicznej,

wojewodowie, Policja, Żandarmeria Wojskowa, jst

 

 

Tabela nr 2. Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

Nr

działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

2.1

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: oświaty
i wychowania, informatyzacji, transportu, zdrowia, administracji publicznej,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

2.2

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: administracji publicznej, zdrowia, rodziny, zabezpieczenia społecznego,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

2.3

oświaty
i wychowania

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, administracji publicznej, zdrowia,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

2.4

kultury fizycznej

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, oświaty i wychowania, administracji publicznej, rodziny, zabezpieczenia społecznego,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

2.5

zdrowia

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, oświaty i wychowania, rodziny, zabezpieczenia społecznego, administracji publicznej,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

2.6

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: informatyzacji, oświaty i wychowania, administracji publicznej,

wojewodowie, jst, organizacje pozarządowe

 

 

 

Tabela nr 3. Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Edukacja dla bezpieczeństwa.

Nr

działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

3.1

oświaty
i wychowania

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, informatyzacji, administracji publicznej, wojewodowie, Policja, Żandarmeria Wojskowa, jst, organizacje pozarządowe

3.2

wewnętrznych

minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,

wojewodowie, Policja, Żandarmeria Wojskowa, jst, organizacje pozarządowe

3.3

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: informatyzacji, sprawiedliwości, administracji publicznej, rodziny, zabezpieczenia społecznego,

wojewodowie, Policja, jst, organizacje pozarządowe

 

Podmiot wiodący z podmiotami współpracującymi odpowiadają za określenie kryteriów oceny merytorycznej projektów dla danego działania.

 

do góry