Uczestnicy programu

Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga systemowego podejścia, pozwalającego na efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich organów, instytucji, służb posiadających ustawowe kompetencje do realizowania działań w tym zakresie na każdym szczeblu.

 

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa:

Nr działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

1.1

wewnętrznych

wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

1.2

 

wewnętrznych

 

ministrowie właściwi do spraw:  transportu, rodziny, zabezpieczenia społecznego, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

1.3

wewnętrznych

wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Bezpieczne przejścia dla pieszych:

Nr działania 

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

2.1

wewnętrznych

Minister Sprawiedliwości, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

2.2

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: transportu, oświaty
i wychowania, Ministe Sprawiedliwości, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

 
 

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży:

Nr

działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

3.1

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: oświaty
i wychowania, zdrowia, kultury fizycznej,  Minister Sprawiedliwości, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

3.2

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, rodziny, zabezpieczenia społecznego,

wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

3.3

oświaty
i wychowania

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, kultury fizycznej, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

3.4

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: oświaty
i wychowania, rodziny, zabezpieczenia społecznego, kultury fizycznej, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

3.5

zdrowia

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, oświaty i wychowania, rodziny, zabezpieczenia społecznego, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

3.6

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: oświaty
i wychowania, wojewodowie, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

 

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach celu szczegółowego Edukacja dla bezpieczeństwa:

Nr działania

Podmiot wiodący – minister właściwy do spraw:

WSPÓŁPRACA

minister właściwy do spraw (zgodnie
z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej) oraz inne podmioty

 

4.1

oświaty
i wychowania

ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, transportu, Ministe Sprawiedliwości, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

4.2

wewnętrznych

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

4.3

wewnętrznych

ministrowie właściwi do spraw: rodziny, zabezpieczenia społecznego, transportu, sMinister Srawiedliwości, wojewodowie, Policja, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

 

Podmiot wiodący z podmiotami współpracującymi odpowiadają za określenie kryteriów oceny merytorycznej projektów dla danego działania.

do góry