Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka (I, II i III edycja) - O Programie -


Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka (I, II i III edycja)

Przyjęty Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 167) Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020, jest kontynuacją Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 oraz Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2007–2015.

Do koordynacji i monitorowania realizacji Programu został powołany Międzyresortowy Zespół ds. Programu powołany Zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r.
(M.P. z 2018 r. poz. 282). W jego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania, transportu, rodziny, zabezpieczenia społecznego, zdrowia, kultury fizycznej, sprawiedliwości, a także przedstawiciele: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Cel ten jest realizowany przez cztery cele szczegółowe:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach Programu wspierane są przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, przemocy, narkomanii, ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych oraz poprawiające infrastrukturę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Działania z tego zakresu prowadzone są w gminach i powiatach na terenie całego kraju (zgodnie z założeniami udział jednostek samorządu terytorialnego odbywa się na zasadzie dobrowolności). Realizacja projektów poprzedzana jest diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary (cele szczegółowe) Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, są weryfikowane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania.

Do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniają kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Cele szczegółowe Programu finansowane są w ramach dotacji i realizowane przez:

1)     jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z wojewodą porozumienia administracyjne,

2)   organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawarły z wojewodą umowy cywilnoprawne.

do góry