Uświadomienie młodzieży i rodzicom ryzyka związanego z przynależnością do nieformalnych grup pseudokibiców, czy uczestniczenia w zajściach stadionowych.
Podniesienie świadomości prawnej, młodzieży i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych udziału w zdarzeniach
o charakterze przestępczym, związanych z antagonizmami pomiędzy kibicami czy występujących podczas imprez sportowych.
Złamanie źle pojętej solidarności z grupami pseudokibiców.
Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy pseudokibiców.
Zaproponowanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, czy przejawianej aktywności poprzez zaproponowanie uczestnictwa
w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby sportowe.
Organizowanie dla młodzieży imprez sportowych o charakterze edukacyjnym.
Kontynuowanie współpracy z organami administracji samorządowej, lokalnymi klubami sportowymi ZKS „STAL” Rzeszów, CWKS „RESOVIA” Rzeszów, lokalnymi mediami, szkołami oraz z innymi instytucjami.
Dotarcie z oferowanym programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
Przekonanie odbiorców o słuszności prowadzonych działań.
Zainteresowanie szkół wprowadzeniem do procesu edukacji programów profilaktycznych problematyki zachowania na stadionach.
Opracowanie w szkołach metod postępowania z uczniami, sympatykami grup pseudokibiców, dopuszczającymi się zachowań chuligańskich.
Uwrażliwienie rodziców i opiekunów na sytuacje zagrażające ich dzieciom.
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców i opiekunów
za postępowanie ich dzieci.
Popularyzowanie wśród młodzieży i rodziców nowych dyscyplin i zajęć sportowych oferowanych przez szkoły i lokalne kluby sportowe.
Edukacja prawna dotycząca powyższej problematyki.
 Aktywne włączenie w prowadzoną działalność lokalnych mediów.

 


Województwo
Zakres działania / zakres przeciwdziałania
Cele programu

Uświadomienie młodzieży i rodzicom ryzyka związanego z przynależnością do nieformalnych grup pseudokibiców, czy uczestniczenia w zajściach stadionowych.
Podniesienie świadomości prawnej, młodzieży i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych udziału w zdarzeniach
o charakterze przestępczym, związanych z antagonizmami pomiędzy kibicami czy występujących podczas imprez sportowych.
Złamanie źle pojętej solidarności z grupami pseudokibiców.
Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy pseudokibiców.
Zaproponowanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, czy przejawianej aktywności poprzez zaproponowanie uczestnictwa
w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby sportowe.
Organizowanie dla młodzieży imprez sportowych o charakterze edukacyjnym.
Kontynuowanie współpracy z organami administracji samorządowej, lokalnymi klubami sportowymi ZKS „STAL” Rzeszów, CWKS „RESOVIA” Rzeszów, lokalnymi mediami, szkołami oraz z innymi instytucjami.
Dotarcie z oferowanym programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
Przekonanie odbiorców o słuszności prowadzonych działań.
Zainteresowanie szkół wprowadzeniem do procesu edukacji programów profilaktycznych problematyki zachowania na stadionach.
Opracowanie w szkołach metod postępowania z uczniami, sympatykami grup pseudokibiców, dopuszczającymi się zachowań chuligańskich.
Uwrażliwienie rodziców i opiekunów na sytuacje zagrażające ich dzieciom.
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców i opiekunów
za postępowanie ich dzieci.
Popularyzowanie wśród młodzieży i rodziców nowych dyscyplin i zajęć sportowych oferowanych przez szkoły i lokalne kluby sportowe.
Edukacja prawna dotycząca powyższej problematyki.
 Aktywne włączenie w prowadzoną działalność lokalnych mediów.

 

Autor programu
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Rzeszowa
Podmioty współuczestniczące / partnerzy
kluby sportowe ZKS „STAL” Rzeszów, CWKS „RESOVIA” Rzeszów
Suma dofinansowania
700 – 800 zł rocznie, zakup pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych dla uczestników tj. o ok. 3000 – 3500 zł
Czas rozpoczęcia
2007-09-01
Czas zakończenia programu
2010-09-30
Metody i sposoby realizacji programu

Na stadionach piłkarskich, ale także coraz częściej poza nimi, dochodzi
do wybryków chuligańskich oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego. Związane jest to z antagonizmem występującym pomiędzy kibicami klubów sportowych.
Na stadiony masowo przychodzą członkowie nieformalnych grup kibiców „szalikowcy”, bardzo silnie identyfikujący się z ulubionym klubem sportowym. Grupy te złożone z młodych ludzi prowokują kibiców drużyny przeciwnej, dochodzi do wybryków chuligańskich, bójek, rozbojów, masowych zakłóceń ładu
i porządku publicznego, dewastacji mienia. Takim zachowaniom towarzyszy spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków przez młodzież. Młodzi ludzie uczestniczący w tego rodzaju zajściach często nie zdają sobie sprawy
z konsekwencji prawnych swojego postępowania, a bardzo często towarzyszy
im fałszywe przekonanie o swojej bezkarności.
    Ponieważ zjawisko to jest również źródłem demoralizacji, zasadnym jest kontynuowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych
do młodzieży zagrożonej opisanymi zjawiskami.
    Jako główne cele programu należy wymienić: uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z przynależnością do grup pseudokibiców, podniesienie świadomości prawnej młodzieży i rodziców z naciskiem na konsekwencje udziału w zajściach stadionowych, przełamanie źle pojętej solidarności z grupami pseudokibiców, zaproponowanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego jak np. imprezy sportowe o charakterze edukacyjnym.
     Biorąc powyższe pod uwagę, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Rzeszowa wdrożyły do realizacji w roku szkolnym 2007/2008 Program Prewencyjny „Pseudokibic”, który jest kontynuacją i rozwinięciem działań profilaktycznych prowadzonych w tym kierunku w latach ubiegłych. Prowadzone działania skierowane są do rodziców i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Rzeszowa. W ramach programu organizowane
są spotkania młodzieży i rodziców z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta Rzeszowa oraz przede wszystkim rzeszowskich klubów sportowych: ZKS „Stal” Rzeszów i CWKS „Resovia” Rzeszów, w tym
z zawodnikami z sekcji piłki nożnej. Uczestnikom spotkań rozdawane
są materiały informacyjno – edukacyjne w formie ulotek.
    Wskazany program prewencyjny zawiera jasno określone cele, przedstawione poniżej, które powinny prowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz ograniczenia zjawisk patologicznych podczas imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem meczy piłki nożnej.

 Cele programu prewencyjnego ,,Pseudokibic”:

Uświadomienie młodzieży i rodzicom ryzyka związanego z przynależnością do nieformalnych grup pseudokibiców, czy uczestniczenia w zajściach stadionowych.
Podniesienie świadomości prawnej, młodzieży i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych udziału w zdarzeniach
o charakterze przestępczym, związanych z antagonizmami pomiędzy kibicami czy występujących podczas imprez sportowych.
Złamanie źle pojętej solidarności z grupami pseudokibiców.
Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy pseudokibiców.
Zaproponowanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, czy przejawianej aktywności poprzez zaproponowanie uczestnictwa
w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby sportowe.
Organizowanie dla młodzieży imprez sportowych o charakterze edukacyjnym.
Kontynuowanie współpracy z organami administracji samorządowej, lokalnymi klubami sportowymi ZKS „STAL” Rzeszów, CWKS „RESOVIA” Rzeszów, lokalnymi mediami, szkołami oraz z innymi instytucjami.
Dotarcie z oferowanym programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
Przekonanie odbiorców o słuszności prowadzonych działań.
Zainteresowanie szkół wprowadzeniem do procesu edukacji programów profilaktycznych problematyki zachowania na stadionach.
Opracowanie w szkołach metod postępowania z uczniami, sympatykami grup pseudokibiców, dopuszczającymi się zachowań chuligańskich.
Uwrażliwienie rodziców i opiekunów na sytuacje zagrażające ich dzieciom.
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziców i opiekunów
za postępowanie ich dzieci.
Popularyzowanie wśród młodzieży i rodziców nowych dyscyplin i zajęć sportowych oferowanych przez szkoły i lokalne kluby sportowe.
Edukacja prawna dotycząca powyższej problematyki.
 Aktywne włączenie w prowadzoną działalność lokalnych mediów.


    Realizacji założonych celów służą podejmowane działania opisane
w metodach realizacji programu.Metody i sposoby realizacji programu:

Kontynuowanie współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa.
Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami klubów sportowych.
Wytypowanie szkół biorących udział w kolejnych cyklach spotkań.
Nawiązanie współpracy z wytypowanymi szkołami.
Ustalenie ze szkołami i klubami sportowymi harmonogramu wspólnych działań w szkołach.
Opracowanie i wydrukowanie materiałów edukacyjnych dla młodzieży
i rodziców oraz dostarczenie ich do szkół.
Przeprowadzenie spotkań z młodzieżą, w których wezmą udział przedstawiciele klubów sportowych, sportowcy policjant oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i Urzędu Miasta Rzeszowa.
Przekazanie młodzieży ulotek o treści profilaktyczno – edukacyjnej.
Przeprowadzenie spotkań z rodzicami młodzieży objętej bieżącymi działaniami, w których uczestniczyć będą przedstawiciele klubów sportowych, KMP w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa.
Przekazanie rodzicom ulotek o treści profilaktyczno – edukacyjnej.
Popularyzowanie wśród młodzieży i rodziców nowych dyscyplin i zajęć sportowych oferowanych przez szkoły i lokalne kluby sportowe podczas zorganizowanych spotkań.
Popularyzowanie za pośrednictwem lokalnych mediów wśród młodzieży
i rodziców nowych dyscyplin i zajęć sportowych oferowanych przez szkoły
i lokalne kluby sportowe oraz podejmowanych działań.
Zorganizowanie turnieju sportowego dla młodzieży szkół gimnazjalnych.
Nagłaśnianie i popularyzowanie podejmowanych działań w lokalnych mediach.

        Działania te realizowane są w ramach  przedsięwzięć prewencyjnych pod nazwą „Kibol to nie kibic” oraz Turniej piłki halowej o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa, które są elementem opisywanego programu prewencyjnego. Działania prewencyjne "Kibol to nie kibic" skierowane są do rodziców i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Rzeszowa. Polegają one
na organizowaniu w wytypowanych szkołach średnich i gimnazjalnych spotkań młodzieży szkolnej i rodziców z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta Rzeszowa oraz przede wszystkim z działaczami i piłkarzami lokalnych klubów sportowych ZKS Stal Rzeszów i CWKS Resovia Rzeszów. Zasadniczym elementem spotkania są wystąpienia przedstawicieli, działaczy rywalizujących klubów sportowych, oraz piłkarzy. Przedstawiają oni jaki wpływ na sytuację klubów mają ekscesy wywoływane przez kibiców czy raczej tzw. pseudokibiców. Przybliżają młodzieży kulisy organizowania meczów tzw. podwyższonego ryzyka, np. koszty jakie w ten sposób obciążają klub. Piłkarze
z kolei opisują jak wulgarne zachowania kiboli przekładają się na jakość ich gry. Podkreślają, że antagonizmy dotyczą tylko pewnej części kibiców oni natomiast często przyjaźnią się z zawodnikami drugiego klubu. Ważne jest jednak przede wszystkim wspólne wystąpienie piłkarzy i przedstawicieli rywalizujących klubów i podkreślenie, że sportowa rywalizacja nie ma nic wspólnego z zachowaniami pseudokibiców a wzajemna nienawiść prowadząca do zachowań patologicznych dotyczy tylko tej grupy osób przychodzących na mecze. Przedstawiciele Policji
i Straży Miejskiej uczestniczący w spotkaniach informują o konsekwencjach grożących w związku z zachowaniami niezgodnymi z prawem. Spotkania mają przełamać źle pojmowaną solidarność pomiędzy prawdziwymi kibicami
a tą grupą osób, które mecze wykorzystują do wywoływania zadym stadionowych i w konsekwencji prowadzić do izolacji tej ostatniej grupy. Podczas spotkań młodzieży i rodzicom rozdawane są materiały profilaktyczno – edukacyjne
w postaci ulotek, zawierające najważniejsze treści przekazywane podczas spotkań. Na zakończenie młodzież uczestnicząca w spotkaniu może zadawać pytania przybyłym gościom. W ciągu roku szkolnego organizowanych jest osiem spotkań wg harmonogramu opracowanego każdorazowo we wrześniu.
W spotkaniach w zależności od szkoły uczestniczy od 150 – 200 uczniów. Spotkanie trwa 45 – 60 min. Spotkania z rodzicami organizowane są w ramach wywiadówek szkolnych, a uczestniczą w nich rodzice uczniów objętych bieżącą edycją działań. Kolejnym elementem programu prewencyjnego „Pseudokibic” jest Turniej Piłki Halowej dla Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa. Turniej organizowany przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie i Urząd Miasta Rzeszowa jest uwieńczeniem oraz podsumowaniem całorocznej edycji programu. Celem turnieju jest ograniczenie zjawisk patologicznych występujących na naszych stadionach oraz promowanie właściwych form zachowania i kibicowania podczas imprez sportowych. Impreza ma również
na celu popularyzowanie sportu oraz zorganizowanie w sposób właściwy wolnego czasu młodzieży. Tego rodzaju przedsięwzięcia dzięki właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ograniczają przestępczość i demoralizację młodego pokolenia. Uświadamiają  młodym ludziom, że istnieją inne sposoby spędzania czasu wolnego aniżeli np. przebywanie w niewłaściwym towarzystwie, spożywanie napojów alkoholowych, czy też zażywanie narkotyków. Uczestniczy w nim
12 szkolnych drużyn piłkarskich, które rywalizują o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa, który jest jednocześnie patronem imprezy. Mecze w trakcie dwudniowej imprezy rozgrywane są w obiektach Hali Sportowo – Widowiskowej w Rzeszowie udostępnionej dla potrzeb turnieju przez urząd miasta. Drużyny uczestniczące w turnieju rywalizują o wspomniany puchar prezydenta miasta
i nagrody rzeczowe. W trakcie turnieju wręczane są również pamiątkowe nagrody dla najlepszego piłkarza, najlepszego bramkarza,  ufundowane przez inne podmioty uczestniczące w imprezie np. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie czy Rzeszowską Grupę IPA. Szczególnie ważnym akcentem turnieju jest wręczenie pucharu "Fair Play", który jest fundowany wspólnie przez kluby sportowe ZKS „Stal” Rzeszów i CWKS „Resovia” Rzeszów. Puchar wręczany jest przez przedstawicieli i piłkarzy klubów sportowych drużynie, która w czasie rozgrywek popełniła najmniej fauli.
    Cała impreza została objęta ubezpieczeniem w PZU SA: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej "PZU SPORT" i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora.
        Rozgrywki w ramach turnieju rokrocznie obserwuje licznie przybyła
na trybuny młodzież szkół gimnazjalnych.
        Podejmowane działania są też zawsze propagowane w lokalnych mediach.

        Pozostałe kryteria dobrej praktyki:

1)    autor, jednostka realizująca: st. asp. Adam Szeląg z Sekcji Prewencji KMP w Rzeszowie.
2)    podmioty, partnerzy współuczestniczący: Urząd Miasta Rzeszowa, lokalne kluby sportowe ZKS Stal Rzeszów, CWKS Resovia Rzeszów, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, szkoły gimnazjalne i średnie ZHP, lokalne media.
3)    przewidywane koszty: ok. 4000 zł rocznie, źródła finansowania Urząd Miasta Rzeszowa.
4)    Terminy realizacji programu: wrzesień 2007 – wrzesień 2010.
5)    liczba adresatów: ok. 10000 rocznie.

        Realizowany program prewencyjny dotyczy bardzo aktualnego problemu jakim są zachowania kibiców podczas imprez sportowych a szczególnie meczów piłki nożnej. Ma na celu ograniczenie zachowań aspołecznych, które
w konsekwencji prowadzą do zjawisk przestępczych popełnianych przy okazji imprez sportowych bardzo często o charakterze chuligańskim.

6)    Możliwość7)     odtworzenia:

        Przedstawiony program prewencyjny stwarza również duże możliwości odtworzenia go i zaadoptowania do lokalnych warunków. Nie wymaga szczególnych rozwiązań prawnych oraz dużych nakładów finansowych.  
W przypadku tej części programu, która polega na spotkaniach z młodzieżą zainteresowanych podmiotów jego koszty polegające na wydrukowaniu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych zamkną się kwotą 700 – 800 zł rocznie. W przypadku organizacji imprezy sportowej dla młodzieży koszty wzrosną o kwotę zakupu pucharów, medali, dyplomów nagród rzeczowych dla uczestników tj. o ok. 3000 – 3500 zł. Program wymaga jedynie zaangażowania
w jego realizację podmiotów pozapolicyjnych tj. lokalnych klubów sportowych, przedstawicieli samorządów, czy lokalnych mediów, podmiotów które szczególnie powinny być zainteresowane poprawą sytuacji podczas imprez sportowych.

8)    Ewaluacja:

        Przeprowadzona obserwacja osiągniętych wyników wskazuje
na ograniczenie zjawisk patologicznych podczas meczów piłki nożnej rozgrywanych lokalnie. Od czasu wdrożenia opisanych działań nie doszło
na terenie Rzeszowa podczas meczów piłki nożnej do masowego zakłócenia ładu
i porządku publicznego do czego dochodziło wcześniej. Ponadto jak wynika
z informacji uzyskanych w szkołach gdzie prowadzono opisane działania nastąpiło radykalne ograniczenia zjawisk przestępczych i patologicznych
u podłoża, których leżały wcześniej antagonizmy między kibicami. Należy dodać, że KMP w Rzeszowie podobne działania prowadzi na terenie swojego działania
od roku 2004.

 

do góry