Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Jeśli nadejdzie przemoc... - Realizowane i zakończone projekty -


Jeśli nadejdzie przemoc...

Gimnazjum nr 18 w Lublinie

Film profilaktyczno – edukacyjny „Jeśli nadejdzie przemoc…” jako alternatywne narzędzie prowadzenia działań wychowawczych.

Film edukacyjno – profilaktyczny „Jeśli nadejdzie przemoc...” wyprodukowany został przez Gimnazjum nr 18 w Lublinie z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie w grudniu 2005 roku jako odpowiedź na zgłaszane podczas Konferencji Dyrektorów szkół dzielnicy Wieniawa coraz częstsze akty kradzieży mienia wśród uczniów oraz akty agresji fizycznej między uczniami okolicznych szkół.

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

W Lublinie, z racji usytuowania szkól średnich w pobliżu Parku Saskiego ,obserwujmy stale utrzymujący się problem dystrybucji środków uzależniających. Zjawisku temu towarzyszą również rozboje i wymuszenia, które najczęściej zdarzają w rejonie przystanków komunikacji miejskiej, Parku Saskiego oraz osiedlach zamieszkałych przez młodzież. Kolejnym problemem jest brak możliwości egzekucji administracyjnej w stosunku do rodziców uczniów uchylających się od realizacji obowiązku szkolnego. W ostatnich latach nasila się także wśród uczniów zjawisko agresji, które pojawia się zarówno w na terenie szkoły jak i w środowisku zamieszkania.

Prace nad scenariuszem i realizacją filmu edukacyjno – Profilaktycznego „Przemoc nie wybiera. Następny możesz być Ty”, podjęli nauczyciele Gimnazjum nr 18 w Lublinie: Henryk Pidek – Dyrektor Szkoły – pomysłodawca, współtwórca scenariusza, Iwona Szymczyk nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego, współtwórca scenariusza Arkadiusz Luniak – pedagog szkolny, współtwórca scenariusza, w konsultacji z Panią Jolantą Wąsowską - psychologiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Tekst scenariusza poprzedziły liczne spotkania z uczniami i wysłuchanie ich relacji o przeżytych sytuacjach trudnych, dotyczących kradzieży, czy też bycia świadkiem sytuacji bójki. Scenariusz filmu uzyskał pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. W zamierzeniu autorów film ma być pomocą w prowadzeniu zajęć wychowawczych z dziećmi, a także filmem edukacyjno – prewencyjnym na temat występującego zjawiska przemocy wśród młodzieży - dla rodziców oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą. Treść scenariusza podyktowana jest autentycznymi zdarzeniami w których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 18 w Lublinie. Prapremiera filmu odbyła się 1 czerwca 2006 podczas obchodów Dnia Dziecka, będącego
jednocześnie w Gimnazjum nr 18 dniem profilaktyki dla 200 zaproszonych uczniów i gości.

Zagadnienia i problemy związane z agresją i przemocą są zjawiskami częstymi w życiu uczniów. Dlatego też film profilaktyczno - edukacyjny „Jeśli nadejdzie przemoc..." ma za zadanie zapobiegać, poprzez ukazanie mechanizmu powstawania sytuacji niebezpiecznych, eskalacji tych zjawisk. Film w naszym zamyśle jest bardzo atrakcyjnym dla młodzieży środkiem dydaktycznym, dlatego też chcemy przy jego pomocy wpływać na zmianę zachowań młodych ludzi - uczyć ich przezorności, podejmowania mądrych decyzji, unikania potencjalnych zagrożeń. Film składa się ze scen pokazujących niebezpieczne zdarzenia najczęściej pojawiające się w otoczeniu młodzieży takie jak: kradzież telefonu i mienia osobistego oraz spotkanie z grupą nastolatków pod wpływem alkoholu.

Bezpośrednio po scenie przebiegającej w sposób rzeczywisty, pokazana jest scena alternatywna - ukazująca sposób uniknięcia zagrożenia wraz ze stosownym komentarzem. Uczestnictwo młodzieży w zaproponowanych scenkach o charakterze psychodramy, przekłada się na wzrost wiedzy teoretycznej uczestników, jak i poprawę umiejętności prospołecznych.

Szczególną uwagę staraliśmy się zwrócić na sposoby zapobiegania wystąpienia problemu przemocy wśród młodzieży, upatrując je w działaniach psychoedukacyjnych
i treningowych podnoszących wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poprzez atrakcyjną formę przekazu jaką jest film.

Etapy realizacji filmu

Realizowane zadanie składało się z 4 etapów:
I etap - faza koncepcyjna - prowadzone były prace nad scenariuszem filmu edukacyjno -prewencyjnego „Jeśli nadejdzie przemoc...". Projekt był konsultowany pod względem merytorycznym i psychologicznym z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 5 w Lublinie uzyskując pozytywną opinię, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy wsparciu naukowym dr. Irenusza Siudema z Wydziału Psychologii - UMCS Lublinie.

II etap - w dniu 10 października 2005 roku przeprowadzono wśród uczniów casting Gimnazjum nr 18 na odtwórców głównych ról w filmie profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości osobowościowych do odtwarzania ról postaci będących ofiarami kradzieży i przemocy zainicjowanej przez alkohol. Z 8 uczniów, którzy zgłosili się do castingu wybrano 3. Pozostałych uczniów mieli wybrać nauczyciele realizujący scenariusze scen filmowych. W dniu 7 listopada odbyło się spotkanie, na którym został przedstawiony zakres obowiązków nauczycieli pracujących przy realizacji filmu, jak również szczegółowo zostały omówione scenariusze scenek wchodzących w skład filmu. Przedstawione scenariusze scenek filmowych zostały poddane ocenie merytorycznej i konsultacji, której dokonał dr Ireneusz Siudem.

W tym czasie uczniowie wybrani do udziału w filmie, ćwiczyli odgrywanie ról pod opieką nauczycieli przygotowujących oraz pedagoga szkolnego. Na spotkaniu 2 grudnia 2005 roku nauczyciele realizujący projekt zapoznali się z uwagami dr Siudema dotyczącymi scenariuszy scenek i komentarza wchodzącego w skład filmu. Powyższe uwagi zostały włączone do prób filmowych i zapoznano z nimi młodzież.

 

Casting do filmu edukacyjnego „Jeśli nadejdzie przemoc...” przeprowadzony dla uczniów Gimnazjum nr 18 / Fot. Henryk Pidek /

III i IV etap - w okresie 2-20 grudnia 2005 grupy aktorskie pod opieką nauczycieli rozpoczęły realizację poszczególnych scen na planie filmowym, zgodnie z założeniami scenariusza. Zdjęcia właściwe poprzedzone zostały zdjęciami próbnymi. Zdjęcia próbne i właściwe zostały utrwalone kamerą zakupioną w tym celu przez szkołę z środków GPP i RPA. Końcowe prace polegały na montażu materiału, zgraniu ścieżek dźwiękowych, opracowaniu i zgraniu komentarzy zgodnie ze scenariuszem. Prace te zostały zlecone prywatnej firmie.

Oswajanie młodych aktorów ze specyfiką planu zdjęciowego. / Fot. Henryk Pidek/

  • Cele realizacji filmu profilaktyczne - prewencyjnego:
  • uświadomienie zagrożeń życia codziennego wynikających z nadużywania alkoholu oraz niedostatecznego zabezpieczenia własnego mienia,
  • zapoznanie młodzieży z przyczynami prowadzącymi do powstawania zjawiska przemocy oraz kradzieży mienia,
  • kształtowanie u młodzieży postaw protrzeźwościowych i proobywatelskich, ukazanie i wyuczenie młodzieży w zakresie sposobów unikania sytuacji niebezpiecznych, a także wskazanie zachowań po zaistnieniu zdarzenia - postaw właściwych.

Imienny wykaz realizatorów zadania: 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce pracy , stanowisko

1.

Henryk Pidek

Dyrektor Gimnazjum nr 18 Pomysłodawca

2.

Elżbieta Duszyńska

Nauczyciel matematyki

3.

Jolanta Wąsowska Psycholog

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

4.

Arkadiusz Luniak

Pedagog szkolny, specjalista ds. relacji publicznych

5.

Iwona Szymczyk

n-lj. angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

6.

Anna Bagłajewska

Nauczyciel j .polskiego

7.

Teresa Woszczek

Nauczyciel j. polskiego

8.

Maria Pikuła

Nauczyciel

9.

Joanna Miernik

Nauczyciel

10.

Joanna Zięba

Nauczyciel

11.

dr Ireneusz Siudem

UMCS Lublin

12.

Waldemar Michalski

M - film Lublin

Informacja o uczestnikach:

Projekt adresowany był do grupy młodzieży w wieku 13 - 16 lat o predyspozycjach aktorskich i artystycznych, ale jednocześnie znających doskonale środowisko i zachowania rówieśników. Odtwórcami ról filmowych była młodzież klas I d, l f, J b, l e Gimnazjum nr 18
w Lublinie, w liczbie 45 uczestników. W programie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

Realizacja zdjęć do filmu, to być może dla naszych uczniów początek kariery aktorskiej. /Fot. Henryk Pidek /

Odbiorcy:

Docelową grupą odbiorców filmu są uczniowie wszystkich klas I - III Gimnazjum nr 18 w Lublinie - 592 osoby.
Wymierne rezultaty realizacji zadania:

  1. zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży - rozwijanie zdolności aktorskich,
  2. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz uczestnictwa w życiu społecznym,
  3. przygotowanie młodych ludzi do dojrzałych form komunikowania się i konfrontacji z trudnościami,
  4. współpraca z Komendą Miejską Policji w Lublinie i Wydziałem Psychologii UMCS Lublinie.

Opracowanie:

Arkadiusz Luniak – pedagog szkolny Gimnazjum nr 18 w Lublinie
Henryk Pidek – Dyrektor Gimnazjum nr 18 w Lublinie

Nawigacja

do góry