Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Bezpieczne imprezy masowe w dużych aglomeracjach UE - Bezpieczne imprezy masowe -


Bezpieczne imprezy masowe w dużych aglomeracjach UE

Głównym celem projektu było zapobieganie przestępczości oraz eliminacja zachowań antyspołecznych w trakcie przeprowadzania imprez masowych w dużych aglomeracjach UE. Negatywne zjawiska społeczne, jakie towarzyszą tym imprezom, stwarzają istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania skierowane były na wymianę doświadczeń oraz opracowanie nowych metod na potrzeby poprawy efektywności funkcjonowania służb policyjnych i innych właściwych podmiotów w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości wynikającej z organizacji imprez masowych. Projekt został przeprowadzony w oparciu o wielopłaszczyznowe 3- dniowe seminaria w Warszawie oraz w krajach partnerskich z udziałem ekspertów właściwych w sprawach bezpieczeństwa imprez masowych wielu instytucji rządowych jak i pozarządowych. Działania projektu przewidywały (w ostatnim 3-m dniu seminarium) przeprowadzenie warsztatów - zajęć plenerowych mających na celu prezentację lub symulację działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez masowych. Metodyka szkoleń i warsztatów dobrana została w taki sposób, żeby móc ją zastosować w każdym państwie partnerskim. Warsztaty odbywały się z obowiązkowym udziałem instytucji organizujących różnorodne imprezy masowe. Problematyka właściwego zabezpieczenia imprez o charakterze masowym jest bardzo złożona i specyficzna, co powoduje zaangażowanie wielu instytucji. Stąd w projekcie uczestniczyło 15 policjantów z Berlina, Bratysławy i Wilna którzy, na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa, profilaktyką, rozpoznaniem i rozpracowaniem m.in. środowisk kibicowskich. Projekt trwał 12 miesięcy. Seminarium i warsztaty w instytucjach wnioskodawcy i partnerów służyły jako doskonałe narzędzie ułatwiające wdrożenie zarówno samych działań, jak i mechanizmów ich doskonalenia. Po zakończeniu części szkoleniowo-warsztatowej projektu zostały opracowane i wydrukowane materiały szkoleniowe poseminaryjne do wykorzystania w trakcie prowadzonej profilaktyki (spotkań) dla dzieci i młodzieży w zakresie właściwych postaw kibicowania oraz uświadomienia głównie młodzieży o konsekwencjach prawnych udziału. Pomocna w tym zakresie okazała się z pewnością przygotowana dla obywateli strona internetowa KSP na której można dowiedzieć się o planowanych imprezach masowych na terenie m.st. Warszawy i miast partnerskich oraz znaleźć linki do stron organizatorów takich imprez. Rozpowszechnianie rezultatów „miękkich”, takich jak zdobyta nowa wiedza, dobre praktyki wdrażane są we wszystkich jednostkach policji w trakcie odbywających się szkoleń oraz odpraw dot. przygotowań do imprezy masowej. Rezultaty rozpowszechniane były i będą w trakcie spotkań prewencyjnych z młodzieżą, w klubach sportowych, szkołach, uczelniach
Materiały poseminaryjne zostały rozesłane do wszystkich Komend Wojewódzkich w Polsce, do klubów sportowych i innych instytucji jako organizatorów imprez masowych. Rezultaty projektu miały niewątpliwie wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa imprez masowych oraz na podniesienie świadomości wśród potencjalnych ich uczestników.
 

do góry