„Razem szybciej – skuteczniej”

Diagnoza przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, danych PCPR wskazała, iż w powiecie tarnogórskim gwałtownie wzrasta liczba ofiar i sprawców przemocy domowej oraz agresja wśród nieletnich. Sytuacja taka odbija się negatywnie na funkcjonowaniu rodziny, spychając ją na margines życia społecznego. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które od niedawna istnieje w świadomości społecznej i jest przedmiotem świadomych skoordynowanych działań zaradczych. Aby przerwać zmowę milczenia wokół pojedynczej ofiary i zmienić jej sytuację, nie wystarczy jedynie wiedzieć, że istnieje zjawisko przemocy w rodzinie i że jest ono przestępstwem. Nie wystarczy także sama motywacja do pomagania. Niezbędne są konkretne umiejętności! Istotną rolę odgrywają przekonania, bariery, emocje i zjawiska zachodzące w psychice osób pomagających. Aby osiągnąć zamierzony cel konieczne jest podejmowanie działań przez reprezentantów wielu służb – muszą oni działać razem, ułatwiać przepływ informacji. W ten sposób mogą zyskać większą skuteczność, unikać podejmowania tych samych działań, wspierać się wzajemnie i unikać wypalenia. Praca w zespołach interdyscyplinarnych wymaga ścisłej weryfikacji, doskonalenia umiejętności osób zaangażowanych oraz współpracy służb społecznych. Z doświadczenia dwuletniej działalności zespołów interdyscyplinarnych pojawia się konieczność organizowania spotkań ewaluacyjnych, których celem jest aktualizacja danych, przekaz informacji, co w efekcie podnosi jakość podejmowanych działań.

Instytucje z terenu powiatu tarnogórskiego działające na polu pomocy dziecku i rodzinie są przekonane, że tylko współpraca, a nie jednostkowe działania, mogą przynieść spodziewane efekty. Należy zatem zainicjować stworzenie zespołu szybkiego reagowania składającego się z reprezentantów różnych instytucji, którzy podejmą ze sobą współpracę.

Program przeznaczony jest dla osób, których praca wiąże się z ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie.  Celem projektu jest skupianie takich pracowników w zespołach interdyscyplinarnych, a w dalszej kolejności doskonalenie ich umiejętności zawodowych, co w rezultacie ma wpłynąć na zmiejszenie skali omawianego zagrożenia.

do góry