„Zanim bedzie za pozno – razem przeciwko przemocy”

 Diagnoza przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, danych PCPR wskazała, iż w powiecie tarnogórskim:

  • wzrasta liczba czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich,wzrasta agresja wśród nieletnich (gwałtowny wzrost liczby rozbojów i wymuszeń rozbójniczych),
  • gwałtownie wzrasta liczba ofiar i sprawców przemocy domowej,
  • skutki przemocy w rodzinie dotykają w szczególności małoletnich (zaburzenia emocjonalne, trudności w szkole, agresywne zachowania, ucieczki z domu, wagary, spożywanie alkoholu, narkotyków, popełnianie czynów karalnych), którzy w konsekwencji trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • co czwarta rodzina korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej boryka się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Ponadto w kontaktach z klientami autorzy projektu stwierdzają:

  • brak umiejętności rodziców w zakresie „dobrej rozmowy” z dzieckiem,
  • przenoszenie agresji na dziecko jako jednostkę słabszą, stosowanie kar fizycznych,
  • niski poziom wiedzy na temat szczególnego okresu rozwojowego jakim jest dorastanie oraz problemów wieku rozwojowego,
  • niski poziom świadomości młodzieży dotyczący możliwości radzenia sobie w sytuacji zetknięcia się z przemocą,
  • brak kontaktu z autorytetami w dziedzinie prawidłowych wzorców życia rodzinnego i relacji w rodzinie.

Ponadto autorzy projektu zaobserwowali istnienie stereotypów dotyczących problemu przemocy oraz niską świadomość społeczną dotyczącą zjawiska przemocy, instytucji pomocowych oraz możliwości skutecznego reagowania.

„Zanim będzie za późno – razem przeciwko przemocy” jest to profilaktyczny program dla uczniów klas gimnazjalnych, licealnych oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest propozycją rozwiązań profilaktycznych i pomocowych w zakresie umacniania rodziny, zapobiegania marginalizacji społecznej, nauki umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów uprawnień i możliwości,  wspierania rodziców mających trudności w wypełnianiu swoich zadań .

do góry