„Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”

W ramach projektu:

 1. Zaktywizowano społeczność lokalną i wzmocniono współpracę pomiędzy jednostkami/służbami na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 2. Zorganizowano miejsca służące zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom
  i młodzieży;
 3. Poszerzono ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, wprowadzono kreatywne zajęcia pozalekcyjne wspomagające proces edukacji dla bezpieczeństwa;
 4. Ograniczono zjawiska patologii w tym uzależnień i przemocy;
 5. Podniesiono świadomość ofiar przemocy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia;
 6. Zwiększono ofertę pomocową skierowaną do osób dotkniętych przemocą;
 7. Ukształtowano aktywne społecznie i umocniono asertywne postawy poprzez realizację działań przeciwdziałających zjawiskom uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży;
 8. Zrealizowano działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie patologii, w tym uzależnień wśród osób małoletnich oraz przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
 9. Udoskonalono umiejętności funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Zrealizowano następujące działania:

 1. „Przystanek Centrum”, a w nim 4 bloki tematyczne:

a) SENSOPLASTYKA więcej, niż gimnastyka -  zajęcia plastyczne, rozwojowe, z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji a nawet smaków, które miały na celu oddziaływać  jednocześnie na zmysły węchu, wzroku, dotyku, smaku i słuchu. Do zabawy wykorzystywane były jedynie bezpieczne produkty żywnościowe. Korzyści dla dzieci wynikające z uczestnictwa w zajęciach to:  możliwość uwolnienia naturalnej ekspresji  twórczej, uczenie samodzielności, czerpanie satysfakcji z samodzielnego działania, wychodzenie ze schematów, elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie, wzmacnianie wiary we własne możliwości. Zajęcia były prowadzone przez certyfikowanego trenera z zakresu sensoplastyki, w grupie 10-15 osobowej. Zorganizowano po dwa spotkania dla dwóch grup (razem 4 warsztaty z sensoplastyki).

b) Mało lat mam, a na bezpieczeństwie się znam

Spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Działanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci. Policjant przekazał dzieciom informacje związane z bezpieczeństwem w różnych aspektach.  Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi i omówił sposoby ich unikania. Tematem pogadanki była agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Poruszony był temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu, a także dopalaczy i innych używek. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa. Prowadzący pogadankę uświadomił dzieciom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Na koniec spotkania policjant rozdał dzieciom materiały edukacyjne zakupione w ramach projektu.

c) Mocni w klocki. W ramach tego działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zorganizowało firmę zewnętrzną, która przyjechała do Gołdapi z drewnianymi klockami, aby dzieci wraz z rodzicami zbudowały ogromną wyspę. Czas trwania zajęć – 3 godziny. Na początku odbyły się zajęcia integrujące dla grupy uczestników, które pozwoliły się wszystkim poznać, umożliwić nawiązanie więzi grupowej i odpowiedzialności za wspólne działania. Pozwoliły także na wytworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i zdobycie zaufania do osób prowadzących zajęcia z klockami. Bawiąc się klockami dzieci ćwiczą swoją zdolność manualną, koordynację wzrokową, kreatywność. Zabawy w grupie w korzystny sposób wpływają na rozwój społeczny dziecka, pozwalają oswoić się z zasadami życia w grupie rówieśniczej, uczą współpracy, komunikowania się i rozumienia siebie nawzajem. Oprócz tego uczą empatii, pobudzają wyobraźnię, i ćwiczą pamięć.  W dobie ery „GLOW KIDS – dzieci w poświacie”, zabawy grupowe, integracyjne powinny stanowić podstawę w wychowaniu szkolnym.

d) Bezpiecznie ze świętym Mikołajem zorganizowane zostało dla wszystkich dzieci biorących udział w  warsztatach „Przystanek Centrum”. Podczas spotkania  omówiono z dziećmi zasady bezpieczeństwa tj. jak należy zachować się w lesie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach w lesie. Na koniec spotkania w lesie Mikołaj rozdał dzieciom – uczestnikom warsztatu materiały edukacyjne zakupione w ramach projektu.

 

 1. „Warsztaty dobrego smaku” uczestnikami warsztatów była m.in. młodzież ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Założeniem warsztatów było kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach oraz zdobycie umiejętności przygotowywania i podawania potraw i napojów podczas spotkań międzyludzkich np. Święta Bożego Narodzenia, przyjęcie urodzinowe, spotkanie koleżeńskie oraz wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku wobec innych osób. Warsztaty zmotywowały uczniów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu savoir – vivre’u, ukształtowały umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Do przeprowadzania warsztatów zatrudniono specjalistę. Warsztaty odbywały się w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, które jest odpowiednio dostosowane do tego rodzaju zajęć. Odbyło się 5 spotkań po 3 godz. = 15 godz. w ramach bloku „Warsztaty dobrego smaku”. Do prawidłowej realizacji zadania zostało zakupione urządzenie do przygotowywania kawy, w celu nauki prawidłowego sporządzania, picia i podawania kawy. Urządzenie zostało przekazane do Zespołu Szkół Zawodowych, gdzie będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka. Uczestnicy otrzymali gadżety z logo projektu.
 2. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – warsztaty kształtowania umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbania o siebie oraz kulturę słowa. Uczestnikami warsztatów była m.in. młodzież ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Udział w warsztatach zwrócił szczególną uwagę młodzieży na dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności od sytuacji, a także udoskonali umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w danej sytuacji.

Podczas warsztatów prowadzący zwrócił szczególną uwagę na poprawę relacji interpersonalnych wśród społeczności szkolnej, podniesienie kultury osobistej wśród wychowanków i przestrzeganie norm społecznych.

Do przeprowadzania warsztatów  zatrudniono specjalistę. Warsztaty odbywały się w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, które jest odpowiednio dostosowane do tego rodzaju zajęć. Odbyło się 5 spotkań po 1 godz. = 5 godz. Uczestnicy otrzymali gadżety z logo projektu.

 1. Akcja „Wiem – reaguję”. W ramach tego zadania zakupiono książki, scenariusze, materiały edukacyjne itp. Popularyzując w ten sposób wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych profilaktykę rówieśniczą na rzecz bezpieczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych. Książki o tematyce relacji interpersonalnych, terapii umiejętności społecznych, emocji, kreatywności, samodoskonalenia, motywacji,  profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia itp. trafiły do bibliotek w powiecie gołdapskim oraz gabinetów pedagogów szkolnych. Są także doskonałym wzmocnieniem podejmowanych działań pedagogów, rodziców, nauczycieli, służb. Akcja ta miała na celu podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych, które dla odbiorców mają najczęściej charakter programów profilaktyki pierwszorzędowej: z jednej strony promocję zdrowia, a z drugiej zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi.
 2. „Jestem świadomy - jestem bezpieczny” – w ramach  tej akcji zakupiono filmy edukacyjne na temat m.in. bezpieczeństwa w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, uzależnieniom itp. Współczesna młodzież żyje w świecie natłoku przekazu multimedialnego, co sprawia, że coraz trudniej jest zdobyć uwagę młodych ludzi, gdy chce się im przekazać poważne treści. Ciekawie i profesjonalnie przygotowane filmy to zwrócenie uwagi odbiorców na potencjalne zagrożenia, wskazujące przyczyny i potencjalne skutki. Ponadto są wskazówką, w jaki sposób radzić sobie z problemami i w sytuacjach trudnych. Filmy, które w sposób jasny, zwięzły i ciekawy ukazują fakty dotyczące zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych i konsekwencjami takiego postępowania są tak skonstruowane, by być dobrą podstawą do dyskusji z młodzieżą w szkole. Filmy trafiły do szkół/placówek zajmujących się profilaktyką - przekazane tam będą służyły również po zakończeniu projektu.
 3. „Dbamy o rozwój dzieci i młodzieży” – to akcja doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Zadanie mające wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży, działanie z zakresu tworzenia lub rewitalizacji miejsc i obiektów. W ramach tego zadania placówki edukacyjne i pomocowe wyposażono w przedmioty oddziałujące na zmysły małych odkrywców tj. zarówno przedmioty manualne, jak również tablice, wykresy, rysunki, fotografie, różnego rodzaju gry planszowe, zabawki, akcesoria, które są pomocne w odgrywaniu różnych scenek. W ramach tego zadania doposażyliśmy również w gry edukacyjne Państwową Szkołę Muzyczną w Gołdapi - partnera projektu.  Dzieci i młodzież mający lekcje w szkole muzycznej często oczekują na swoje zajęcia – niejednokrotnie kilka godzin (również w soboty). Dla wszystkich uczniów jest to szkoła popołudniowa – dodatkowa. Lekcje odbywają się w odstępach kilkogodzinnych, uczniowie wtedy oczekują na swoje zajęcia, często nie mając pomysłu na zagospodarowanie tego czasu, sięgają po telefony itp. Zagospodarowanie miejsca oczekiwań w gry edukacyjne rozwinie wśród dzieci umiejętność współpracy, koleżeństwa oraz zagospodarowałaby miejsce itd.
 4. „Stawiamy na sport” – zmagania sportowe. Wydarzenie sportowe odbyło się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Gołdapi z udziałem gołdapskiego Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Każda ze szkół wystawiła swoją drużynę na międzyszkolne rozgrywki, pozostali uczniowie aktywnie kibicowali. Podczas zmagań i rywalizacji było stoisko z materiałami edukacyjnymi i profilaktycznymi na temat szkodliwości dopalaczy, papierosów, alkoholu. Podczas meczu, młodzież miała możliwość uzyskania porady terapeuty uzależnień oraz pracownika socjalnego – pracowników PCPR, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych udzielali młodzieży informacji. Wolontariusze z ZSZ podczas przerw w trakcie rozgrywek  przygotowali krótkie konkursy z zakresu wiedzy na temat szkodliwości używek.  Zawody wyłoniły zwycięską szkołę/drużynę. Uczestnicy imprezy otrzymali nagrody, dyplomy, puchary i gadżety promujące projekt. W ramach zadania zakupione zostały akcesoria sportowe (sanki, ślizgacze, łyżwy itp.), tak aby młodzież mogła zagospodarować czas wolny również po zakończeniu projektu. Również zakupione zostały: stół do tenisa stołowego oraz piłkarzyki w celu przeprowadzania zawodów. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promujące projekt.
 5. „Nastolatek z depresją” – szkolenie dla pracowników pomocy społecznej. Szkolenie było adresowane do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych. Szkolenie warsztatowe, które ma pomóc nauczycielom, pedagogom, psychologom rozpoznać depresję u nastolatka. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się po czym poznać, że nastolatek cierpi na depresję, jak wygląda,  jak się zachowuje, jakie emocje mu towarzyszą, jak objawy depresji przejawiają się w codziennym funkcjonowaniu młodzieży. Uczestnicy dowiedzieli się jak reagować i jak pomóc nastolatkowi z takimi objawami, a także jak pobyt w szkole może wspierać leczenie i terapię. Szkolenie pokazało związek między samookaleczaniem, stosowaniem używek a depresją. Uczestnicy nauczyli się także tworzenia skutecznych procedur w sytuacji tendencji samobójczych wśród młodzieży.
 6. Rodzinny rajd rowerowy. Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi i skierowany był do wszystkich rodzin zamieszkujących powiat gołdapski. Rajd był doskonałą formą aktywnego spędzenia wolnego czasu  rodziców, dziadków z  dziećmi. Forma imprezy była następująca: przejazd rowerami trasą długości ok. 7 km, przy Zajeździe Piękna Góra Rudziewicz odbył się piknik rodzinny (prowadzony przez konferansjera) tj. ognisko, pieczenie kiełbasek, grochówka, atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, parku linowego, kolejki  krzesełkowej dla najmłodszych oraz liczne zabawy i konkursy organizowane przez pracowników PCPR i wolontariuszy.  Za udział w konkursach dzieci i rodzice otrzymały nagrody i upominki.
 7. Debata pn. „Wiem więcej” – Debata nt. profilaktyki uzależnień przy udziale specjalisty w tym zakresie. Debata była skierowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów, inspektorów sanitarnych i przedstawicieli instytucji oświatowych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Debata opierała się na specjalistycznej wiedzy prowadzącego, służb, doświadczeń pedagogów, ale także na strukturze pytań i stawianych problemów. Istotą debaty było także uczestnictwo rodziców, ponieważ współpraca z rodzicami jest dopełnieniem działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przedstawiciele policji wskazali na rodzaje przestępstw związanych z uzależnieniami oraz zwrócą uwagę na akty prawne oraz konsekwencje wynikające z popełnionych wykroczeń i przestępstw. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety promujące projekt.
 8. Konkurs wiedzy „Wolni od uzależnień” – konkurs wiedzy, którego celem było m.in.: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów oraz skłanianie uczniów do zachowań asertywnych. Do konkursu został opracowany regulamin. W ramach konkursu laureaci otrzymali nagrody.
 9. Konkurs „Mój nauczyciel jest the best” - uczniowie mieli za zadanie wykonać rysunek, gdzie w roli głównej był ich ulubiony nauczyciel. Zadaniem uczestników było podkreślenie i wyeksponowanie cech danego nauczyciela, które nadają mu autorytetu i sprawiają, że nauczyciel jest wzorem.  Konkurs miał na celu wzmacnianie pozytywnego stosunku do nauczycieli, budowanie klimatu współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole oraz kreatywnej postawy wśród uczniów.  Konkurs był ważnym elementem programu zapobiegania negatywnym zjawiskom w szkołach. Do konkursu został opracowany szczegółowy regulamin.
 10. Konkurs „Uczeń godny naśladowania 2019” polegał na wyborze uczniów, którzy są dobrym przykładem dla innych. Ideą konkursu było propagowanie postawy, którą można określić w słowach: „reaguję, pomagam, nie jestem obojętny”. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci przypominają uczniom o konieczności reagowania na przemoc, zachęcają do pomagania słabszym kolegom oraz przestrzegają przed obojętnością na krzywdę innych. Celem konkursu było wybranie uczniów, których cechuje wzorowa postawa godna naśladowania przez innych uczniów. Spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wyłoniła najlepszych uczniów, którzy otrzymali nagrody. Konkurs był ważnym elementem programu zapobiegania negatywnym zjawiskom w szkołach. Do konkursu został opracowany szczegółowy regulamin. 
 11. Teatr profilaktyczny - nowatorska forma profilaktyki „wychowania przez sztukę” realizowana w formie teatru. Problematyka dotyczyła zagrożeń typowych dla młodych ludzi: uzależnienia, przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo. Wykonawcy w przystępny sposób przybliżyli dzieciom i młodzieży problematykę zagrożeń. Uświadomili, jakie mogą być konsekwencje picia alkoholu, brania narkotyków, przemocy rówieśniczej. Zgodnie z założeniami takiego teatru aktorzy nie moralizują, nie pouczają, lecz przedstawiają problemy, próbując wraz z widownią zastanowić się, dlaczego ktoś sięga np.: po narkotyk, jakie są tego przyczyny, dlaczego nie warto eksperymentować. Rozważania o postawach moralnych, wyborach życiowych, dylematach, przed którymi staje młody człowiek mają pomóc na drodze do dorosłego i odpowiedzialnego życia. Taki przekaz młodych ludzi do młodych ukazany w ciekawej formule był efektywniejszy od słów kierowanych przez osoby dorosłe do młodego pokolenia. Spektakl był punktem wyjścia do prelekcji i rozmowy z uczestnikami.
 12. „Dobre maniery - ………………….” – miejsce na Twoje hasło - konkurs na hasło o dobrych manierach. Celem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, wzmocnienie idei propagowania zasad z zakresu savoir – vivre’u, kształtowanie umiejętności tolerancji, zrozumienia i szacunku wobec innych osób. Do konkursu został opracowany regulamin. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
 13. „MAMY DUŻO MOCY, BEZ HEJTU I PRZEMOCY” – marsz wraz z konkursem na hasło. Podczas marszu kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, uczniowie zebrali się w centrum Gołdapi aby zamanifestować swoje „NIE” dla wszelkiego oblicza przemocy wobec dzieci. Każda szkoła przygotowała hasło na tę okoliczność, z którym maszerowała. Szkoły otrzymały nagrody. Marsz prowadzony był przez konferansjera, który na bieżąco relacjonował to wydarzenie i nagłaśniał ideę marszu. Symbolem tej kampanii była pomarańczowa wstążka zatem dzieci  dostały od organizatora marszu pomarańczowe balony.
 14. Szkolenie dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli dobrane indywidualnie do potrzeb danej osoby (uwzględniając specyfikę szkół i odbiorców) - doskonalenie umiejętności z zakresu uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, ale także szkolenie z  relacji interpersonalnych, terapii umiejętności społecznych, emocji, kreatywności, samodoskonalenia, motywacji,  profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych/ciekawych zajęć pozalekcyjnych było niezbędne, aby sprawdzone i potrzebne metody pracy z dziećmi i młodzieżą znalazły odzwierciedlenie w szkołach powiatu gołdapskiego.
 15. „Jarmark Bożonarodzeniowy" oraz akcja „Stop przemocy”- impreza plenerowa promująca wartości prorodzinne, bezpieczeństwo oraz zdrowy i aktywny styl życia. Celem tego działania było edukowanie o możliwościach wsparcia dla rodzin oraz przybliżenie mieszkańcom Powiatu Gołdapskiego i gościom programów profilaktycznych realizowanych na terenie powiatu oraz zakresu zadań poszczególnych jednostek służących pomocą. Na jednym ze stoisk było można otrzymać gadżety projektowe. Podczas jarmarku została przeprowadzona  akcja „Stop Przemocy”. Na to działanie została zamówiona fotobudka, w której można było wykonać zdjęcie z różnymi napisami np.  „Szanuj mnie”, „Słuchaj mnie”, „Pozwól mi być sobą” itp. Tego typu akcja miała na celu nagłośnienie problemu przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej oraz zmianę postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole i w środowisku rówieśniczym. Podczas jarmarku uczestnicy mieli możliwość w rodzinnej i ciepłej atmosferze ozdobić przygotowane na warsztatach gastronomicznych pierniki.

 

Nawigacja

do góry