„Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”

Rezultatami projektu  było:

  1. Przeszkolenie 66 osób z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających, w tym dopalaczy;
  2. Przygotowanie narzędzia profilaktyczno – edukacyjnego do pracy z młodzieżą poprzez nakręcenie pełnometrażowego filmu profilaktycznego dotyczącego uzależnienia od środków psychoaktywnych skierowanego do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także poprzez zorganizowanie eventu profilaktyczno – promocyjnego w ramach przedsięwzięcia;
  3. Opracowanie książeczek/broszur edukacyjnych dla młodzieży dotyczących szkodliwości zażywania środków odurzających;
  4. Przygotowanie eventu sportowego w szczególności dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, celem promowania życia wolnego od uzależnień, które zostało poprzedzone spotkaniem policyjnych profilaktyków z młodzieżą przebywającą w tych placówkach;
  5. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających, obowiązujących przepisów prawnych oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich i społecznych poprzez prowadzenie przez policjantów zintensyfikowanych działań w placówkach oświatowych, z wykorzystaniem narzędzia jakim jest film i scenariusz zajęć do niego;
  6. Zwiększenie ilości spotkań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wszystkie zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte.

Nawigacja

do góry