Strona znajduje się w archiwum.

6 mln złotych dla najlepszych 68 projektów profilaktyczno-prewencyjnych w 2020 roku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Maciej Wąsik zaakceptował dofinansowanie 68 projektów zgłoszonych przez Wojewodów w 2020 roku, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. Na szczeblu lokalnym będą je realizowały jednostki samorządu terytorialnego. Wojewodowie przekazali do MSWiA 314 lokalnych propozycji projektów profilaktyczno-prewencyjnych. Międzyresortowy Zespół ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” po ocenie formalnej i merytorycznej oraz uwzględnieniu budżetowych ram Programu,  zarekomendował MSWiA przyznanie dotacji dla 68 projektów na łączną kwotę 6.000.000 zł w ramach celu szczegółowego nr 2Bezpieczne przejścia dla pieszych.

W budżecie państwa na rok 2020 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych. Rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie państwa na realizację Programu w 2020 roku zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach wyłącznie w celu szczegółowym Programu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. W styczniu 2020 roku MSWiA zwróciło się do Wojewodów o przedstawienie maksimum 20 projektów z każdego z województw, których realizacja w 2020 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt mogła wynieść max. 100.000 zł). Termin przekazania najlepszych propozycji przez Wojewodów do MSWiA został wyznaczony na dzień 13 marca 2020 roku (I etap naboru projektów).

Kontakt z przedstawicielami urzędów wojewódzkich w zakresie kolejnych czynności związanych z procedurą podziału rezerwy "Razem bezpieczniej": informacje UW

* ewentualne pytania dot. podziału rezerwy w 2020 roku prosimy przesyłać na adres email: profilaktyka@mswia.gov.pl   (MSWiA)

Lista - wykaz projektów lokalnych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2020 roku:

 

do góry