Strona znajduje się w archiwum.

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu '2017

W budżecie państwa na rok 2017 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 5.000.000 złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i

organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w trzech celach szczegółowych

Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

edukacja dla bezpieczeństwa).

Pan Minister Mariusz Błaszczak 5 stycznia 2017 roku zaakceptował następujące rozwiązanie:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania - 2.500.000

Propozycja – maks. 6  projektów z każdego województwa w tym:

1)      4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1  - łączna kwota dofinansowania - 400 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 1a  - Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas- współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – łączna kwota dofinansowania 400 000 zł / maks. kwota na 1 projekt 50 000 zł,

3)      1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł

oraz

projekty na cel obligatoryjny 1b  - Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym

(na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł/ maks. kwota na województwo 100.000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży  – łączna kwota dofinansowania - 1.500.000

Propozycja – maks. 5  projektów z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2  - łączna kwota dofinansowania - 900 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści
w szkołach / wśród dzieci i młodzieży- 300 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

3)      1 projekt na cel priorytetowy 2b - zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

4)      1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000

Propozycja – maks. 4  projekty z każdego województwa w tym:

1)      2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3  - łączna kwota dofinansowania - 700 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

2)      1 na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - 200 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 000 zł,

3)      1 mikroprojekt- 100 000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Dodatkowe informacje:

W ramach  celu szczegółowego nr 1b – projekty z zakresu modernizacji  przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych – kwota 1.600.000 zł.

Każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100.000 zł na jedno województwo,

25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców),

50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  dot. dzielnicowego,

100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

Materiały - dokumentacja wykorzystywana w ramach naboru w roku 2017 zostanie udostępniona wkrótce w dziale "Procedury"  - Procedura, wniosek, instrukcja / 2017 r.

  • grafika podstawa
    grafika podstawa
do góry