Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o uruchomieniu naboru przez Urzędy Wojewódzkie projektów do dofinansowania z rezerwy celowej w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2016 roku

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 Rady Ministrów sprawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007 – 2015 w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2016 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 3.000.000 mln złotych. Ponadto informuję, że Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany został Zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację programu „Razem bezpieczniej” w 2016 roku zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych
w trzech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).

W dniu 11 lipca 2016 roku na I posiedzeniu Zespołu ds. Programu przyjęto następujące rozwiązania
w ramach podziału rezerwy celowej na rok 2016:

  • 1.300.000 zł cel szczegółowy -Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwamaksymalnie 4 projektów
    z każdego województwa.

W ramach tego celu szczegółowego dodatkowo ustalono:

200.000 zł na projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności lokalnych z dzielnicowym w programu pn. „Dzielnicowy bliżej nas – maksymalnie 1 projekt z każdego województwa.

  • 1.000.000 zł cel szczegółowy -Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci

      i młodzieżymaksymalnie 3 projekty z każdego województwa.

  • 700.000 zł  cel szczegółowy -Edukacja dla bezpieczeństwa - maksymalnie 2 projekty z każdego województwa.

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 9 projektów ze wszystkich celów szczegółowych, oraz maksymalna kwota dofinansowania projektów ustalona została na 75.000 zł na projekt.

Jednocześnie ustalono dofinansowanie 4 najlepszych projektów wojewódzkich w ramach dodatkowego projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”,  kwotą maksymalnie 50.000 zł  na projekt.

Propozycje projektów do dofinansowania Urzędy Wojewódzkie mają przekazać do Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 12 sierpnia 2016 roku.

 

Ostateczny termin przekazywania projektów do Urzędów Wojewódzkich zostanie określony przez każdy Urząd Wojewódzki. Taka informacja znajdzie się na stronach Urzędów.

do góry